Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza strona wyjaśnia zasady polityki prywatności stosowane przez Animal Ethics. Poniżej znajdziecie odpowiedzi na pytania dotyczące Państwa prywatności oraz ochrony Państwa danych osobowych. Polityka jest oparta o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 679/2016.

 

Zasady polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności wzorowana jest na zasadach wskazanych w Rozporządzeniu, a także na innych wartościach pożądanych przez Animal Ethics:

  • Transparentność w czasie działania: Zawsze staramy się być transparentni, szczególnie w przypadku przetwarzania danych osobowych.
  • Zasada odpowiedzialności i zarządzania: Dane osobowe zawsze będą przetwarzane z najwyższą starannością, a stosowane środki bezpieczeństwa i zgodność procesów z prawem przetwarzania danych osobowych będą podlegały okresowym przeglądom.
  • Zasada minimalizacji danych: gromadzone dane osobowe będą zawsze adekwatny, istotne oraz ograniczone do tego, co jest niezbędne dla umożliwienia zgodnych z prawem celów, na które zainteresowana osoba wyrazi zgodę: np. subskrybowania treści, formularza kontaktowego i dodawania komentarzy.
  • Odrzucanie strategii, które są uciążliwe dla użytkownika: Zdecydowanie odseparowujemy się od strategii polegających na inwazyjnej reklamie i spamie, co oznacza, że nasza strona internetowa jest przestrzenią wolną od reklam.

 

Zgodność z prawem

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującym prawodawstwem, w tym rozporządzeniem (UE) 679/2016.

Ponadto przetwarzanie danych osobowych jest uzasadnione, ponieważ zainteresowana strona wyraziła zgodę poprzez wyraźne działanie afirmatywne względem Animal Ethics lub pośrednio podczas przeglądania tej strony internetowej.

W szczególności, jeśli chcesz wspierać finansowo Animal Ethics, poprzez darowiznę czy za pomocą regularnych składek, wsparcie to będzie zawsze udzielane dobrowolnie, ale konieczne jest podanie nam danych osobowych w celu nadania im skuteczności.

 

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zbierane przez nas dane będą adekwatne, istotne i ograniczone do tego, co jest konieczne, wyłącznie w celu odpowiedzi na formularze kontaktowe i komentarze na tej stronie. Użytkownik, który poda swoje dane osobowe, powinien również wiedzieć, że informacje te zostaną przekazane wyłącznie podmiotom wymienionym poniżej, aby zachować zgodność z obowiązującymi przepisami.

W przypadku konieczności przekazania Państwa danych osobowych stronom trzecim w celu zaoferowania nowej usługi, upewnimy się, że uzyskaliśmy Państwa zgodę jako zainteresowanej strony oraz że strony trzecie przestrzegają wyżej wymienionego Rozporządzenia. Ponadto odpowiednia aktualizacja zostanie wprowadzona do niniejszej Polityki prywatności.

Należy również pamiętać, że w dowolnym momencie można dochodzić swoich praw określonych w Rozporządzeniu: dostępu, korekty, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i niepodlegania automatycznemu indywidualnemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu . Aby to zrobić, wystarczy napisać na adres: [email protected]

 

Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych

Dane kontaktowe, które znajdziesz poniżej, odnoszą się do podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych osobowych:

Pełna nazwa: Ética Animal
CIF: G27818780
E-mail: [email protected]

 

Przyczyny przetwarzania i przetwarzane dane

Zebrane dane są udostępniane na zasadzie dobrowolności za pośrednictwem tej strony internetowej, poczty elektronicznej, telefonu lub osobiście. Informacje te są poufne, a ich celem jest informowanie tych, którzy o to poprosili, o działalności Fundacji, aktualnościach i wysyłanie newslettera.

Ponadto w celu poprawy usług cyfrowych, w tym systemów szyfrowania danych i plików cookie, przetwarzane będą następujące identyfikatory: imię i nazwisko, adres e-mail i adres IP.

 

Przechowywanie danych

Dane będą przechowywane, o ile zainteresowane strony nie wystosują wniosku o ich usunięcie.

 

Przekazywanie danych

Zarządzanie witryną “Animal Ethics” będzie przeprowadzane częściowo wewnętrznie, a częściowo za pośrednictwem zakontraktowanej usługi. Dlatego dane osobowe użytkowników strony internetowej zostaną przekazane następującym podmiotom:

Hosting. OVH HISPANO, S.L., CIF B83834747, adres: ul. Alcala, 21, 5. piętro (28014 Madryt, Hiszpania), oraz e-mail [email protected]. Polityka prywatności tej przedstawiona jest na tej stronie.

Platforma internetowa. Przekazywanie danych dotyczy tylko usług wsparcia świadczonych przez WordPress.org

Analiza oraz cookies. Google Analytics. Polityka prywatności jest dostępna na tej stronie.

Jeśli stosunek umowny wygaśnie i konieczne będzie wyznaczenie innej firmy do świadczenia wyżej wymienionych usług, uzyskamy wyraźną zgodę użytkowników, a firma Animal Ethics zapewni, że firma będzie przestrzegać wyżej wymienionego Rozporządzenia.

 

Poufność

Animal Ethics gwarantuje, że zachowana zostanie ścisła poufność względem danych osobowych i że nie zostaną one przeniesione do żadnego innego podmiotu, z wyjątkiem tych, które są niezbędne, w sposób uzasadniony, do rozwoju działalności tej witryny.

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z nami pod następującym adresem e-mail: [email protected]

 

Przysługujące Państwu prawa

Każda osoba ma prawo do należytej informacji na temat ochrony danych osobowych oraz do uzyskania potwierdzenia, czy Animal Ethics jest zaangażowana w przetwarzanie jej danych osobowych.

Zainteresowanym stronom przysługuje prawo dostępu do informacji przechowywanych przez Animal Ethics, w tym do uzyskania kopii danych, a także prawo do poprawiania lub usuwania danych, gdy nie są one niezbędne do celów, dla których zostały zgromadzone, między innymi powody.

W uzasadnionych okolicznościach zainteresowane strony mogą również wystąpić o ograniczenie przetwarzania ich danych osobowych, co będzie polegać na ich przechowywaniu wyłącznie w celu wykonania lub obrony roszczeń. W niektórych przypadkach oraz z przyczyn związanych z ich indywidualną sytuacją zainteresowanej osoby, mogą również mieć możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych. Animal Ethics przestanie przetwarzać takie dane, z wyjątkiem zgodnych z prawem i przekonujących powodów lub wykonywania lub obrony roszczeń.

Zainteresowanym stronom przysługuje również prawo do przeniesienia zautomatyzowanych danych osobowych przechowywanych przez Animal Ethics, które zostaną przekazane w przystępnej formie innej osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie danych wyznaczonych przez zainteresowaną stronę.

 

Możliwości roszczeń

Jeśli zainteresowana osoba życzy sobie tego lub uważa, że ​​jej prawa zostały naruszone, ma zawsze ma prawo złożyć skargę do Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych Osobowych, która jest organem odpowiedzialnym za tę sprawę.

 

Dzieci

Przetwarzanie danych osobowych dziecka poniżej 13. roku życia wymaga zgody rodziców lub opiekunów. Jeśli masz mniej niż 13 lat, nie dostarczaj nam żadnych danych osobowych.

Ponadto dane osobowe dzieci są szczególnie chronione na mocy Rozporządzenia, w szczególności te, które są wykorzystywane do tworzenia profili. W żadnym wypadku osoby poniżej 18 roku życia nie powinny przekazywać Animal Ethics informacji o osobistych, gospodarczych lub prywatnych sprawach ich rodzin.

 

Środki bezpieczeństwa

Na koniec Animal Ethics zobowiązuje się do przyjęcia odpowiednich środków technicznych i administracyjnych w swoim systemie informatycznym w celu przestrzegania zasady odpowiedzialności i zarządzania oraz zagwarantowania bezpieczeństwa i poufności przechowywanych danych, zapobiegając w ten sposób ich zmianom, utracie, nieuprawnionemu dostępowi lub przetwarzaniu, biorąc pod uwagę stan technologii i koszt wdrożenia, a także charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko związane z różnym prawdopodobieństwem i dotkliwością w odniesieniu do każdego środka przetwarzania. Wszystko zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dostarczone dane osobowe są przechowywane na prywatnym serwerze wypożyczonym od firmy OVH Hispano, SL, CIF B83834747, adres: ul. Alcalá, 21, 5. piętro (28014 Madryt, Hiszpania).

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności, prosimy o kontakt z organizacją pod adresem: [email protected]