Świadomość zwierząt

Świadomość zwierząt

Jak rozpoznać świadomość

Istnieją trzy ogólne kryteria pozwalające ustalić, czy dana istota jest sentientem, czyli czy jest zdolna do odczuwania. Aby to zrobić, należy wziąć pod uwagę (1) zachowanie, (2) czynniki ewolucyjne oraz (3) fizjologiczne.

Jak istoty są świadome?

Biorąc pod uwagę kryteria, jakie mamy do rozważenia, odnośnie tego czy istota jest świadoma, można wyciągnąć wniosek, że kręgowce i duża liczba bezkręgowców jest świadoma.

Jakie istoty nie mają świadomości?

Istoty które nie mają ośrodkowego układu nerwowego nie posiadają zdolności odczuwania. Zaliczają się do nich bakterie, archeony, protisty, grzyby, rośliny i niektóre zwierzęta. Istnieje możliwość, że grupa zwierząt wyposażonych w uproszczony ośrodkowy układ nerwowy także nie ma zdolności odczuwania, ale to pytanie w dalszym ciągu pozostaje otwarte.

Wskaźniki cierpienia zwierząt

Jeśli zgodzimy się, że pewne zachowania u ludzi wskazują na ich cierpienie, zgodnie z logiką ewolucyjną należy zaakceptować, że te same zachowania u zwierząt pozaludzkich również oznaczają cierpienie. Zdarzają się jednak przypadki gdy nie wiemy jak zinterpretować zachowania zwierząt, które przecież różnią się od ludzi.