క్రిప్టోమోనెడాస్

క్రిప్టోమోనెడాస్

మా పనికి మద్దతుగా మీరు క్రిప్టోకరెన్సీని జంతు నీతి సంస్థకు విరాళంగా ఇవ్వవచ్చు.

· Bitcoin (BTC):

3C1kTSHduFM1iA7o9SbLSXZqsHcahPrijA

· Bitcoin టోకెన్లు (BRC-20):

bc1p03cqnh3nmqf520fjdumxekyhf2d25mdychyg5keun8295a9x0uystchw28

· Ethereum (ETH) మరియు Ethereum టోకెన్లు (ERC-20):

0x80684477d9D9a1e4377d3401496dD9677c2E05BA

మీరు మరొక క్రిప్టోకరెన్సీని విరాళంగా ఇవ్వాలనుకుంటే, దయచేసి మాకు తెలియజేయండి.